نمایش 1–12 از 20 نتیجه

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش اپوکسی 50* 100

7,900,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 70* 50
 • ضخامت آهني: عدسي 3.5* 3 cm
 • ورودی و خروجی: 11/2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش اپوکسی 50* 70

7,300,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 70* 50
 • ضخامت آهني: عدسي 2.5 cm
 • ورودی و خروجی: 11/2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش اپوکسی 60* 100

10,000,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 100* 60
 • ضخامت آهني: عدسي 3.5* 3 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش اپوکسی 70* 100

11,200,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 100* 70
 • ضخامت آهني: عدسي 2.5* 3 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش اپوکسی 80* 100

12,800,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 100* 80
 • ضخامت آهني: عدسي 2.5* 3 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش اپوکسی 80* 125

12,800,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 125* 80
 • ضخامت آهني: عدسي 2.5* 3 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش استیل 50* 100

24,400,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 70* 50
 • ضخامت آهني: عدسي جداره 2.5* 2.5 cm
 • ورودی و خروجی: 11.2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش استیل 50* 70

22,600,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 70* 50
 • ضخامت آهني: عدسي جداره 2.5* 2.5 cm
 • ورودی و خروجی: 11.2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش استیل 70* 100

11,200,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 100* 70
 • ضخامت آهني: عدسي جداره 2.5* 2.5 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش استیل 80* 100

40,400,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 100* 80
 • ضخامت آهني: عدسي جداره 2.5* 2.5 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ

فيلترشني نازل نمكداني دابل ديش استیل 80* 125

45,000,000 تومان
 • ابعاد مخزن: cm 125* 80
 • ضخامت آهني: عدسي جداره 2.5* 2.5 cm
 • ورودی و خروجی: 2 اینچ